70v


  
 

WARKAUDEN ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT
Yleistä
1 § Nimi ja sijaintipaikkakunta
2 § Jäsenyys Rotary Internationalissa
3 § Säännöt ja Rotaryklubin järjestysmuoto
4 § Toimintavuosi
Jäsenyys
5 § Aktiivijäsenten valinta, jäsenyyden päättyminen
6 § Jäsenten osallistuminen klubin kokouksiin
Kokoukset
7 § Viikkokokoukset
8 § Vaalikokous
9 § Sääntömääräinen vuosikokous
10 § Ohjelmasta poikkeava vaalikokous tai vuosikokous
11 § Muut jäsenten päätösvaltaa käyttävät kokoukset
12 § Kokousten puheenjohtaja ja pöytäkirja
Hallitus
13 § Hallitus
14 § Hallituksen jäsenten tehtävät
15 § Hallituksen jäsenten valinta
16 § Hallituksen täydentäminen
17 § Hallituksen kokoukset
Komiteat
18 § Vakinaiset komiteat
19 § Muut komiteat
Raha-asiat
20 § Liittymis- ja vuosimaksu
21 § Klubin raha-asioiden hoito
Sääntöjen muuttaminen
22 § Sääntöjen muuttaminen

Yleistä
1 § Nimi ja sijaintipaikkakunta
Rotaryklubin nimi on Warkauden Rotaryklubi
Klubin sijaintipaikkakunta on Varkaus

2 § Jäsenyys Rotary Internationalissa
Klubi on Rotary Internationalin (RI) jäsen.

3 § Säännöt ja Rotaryklubin järjestysmuoto
Sääntöjen lisäksi klubin toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa Rotaryklubin järjestysmuotoa, Rotary Internationalin järjestysmuotoa ja sääntöjä. Nämä säännöt eivät saa olla ristiriidassa edellä mainittujen säännöstöjen sitovien määräysten kanssa.

4 § Toimintavuosi
Rotaryn toimintavuosi alkaa 1.7 ja päättyy 30.6.

Jäsenyys
5 § Aktiivijäsenten valinta

Klubin uudeksi aktiivijäseneksi voidaan valita jäsenen ehdotuksesta täysi-ikäinen henkilö, jolla on hyvät luonteenominaisuudet ja hyvä ammattimaine. Ehdotuksen tekijä selostaa jäsenehdokkaalle Rotaryn tavoitteet sekä jäsenyyteen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Aktiivijäsenenä voi olla vain yhdessä klubissa. Siirtyvästä jäsenestä ja toisen klubin entisestä jäsenestä on määrätty järjestysmuodossa.
Jäsenehdokkaan nimi ilmoitetaan kirjallisesti 1. sihteerille, joka tiedottaa asiasta hallitukselle. Ehdotus on pidettävä luottamuksellisena.
Hallitus joko hyväksyy tai hylkää ehdotuksen 30 päivän kuluessa ilmoituksesta. Lisäksi hallitus päättää jäsenehdokkaan luokitteesta. Hallituksen päätöksestä tiedotetaan jäsenehdotuksen tekijälle.
Jos hallituksen päätös on myönteinen, jäsenehdokasta kehotetaan allekirjoittamaan jäsenanomuslomake. Tämän jälkeen jäsenehdokkaan nimi, luokite ja mahdolliset muut tiedot ilmoitetaan klubin jäsenille.
Jollei kukaan klubin muista kuin kunniajäsenistä ole jättänyt hallitukselle seitsemän (7) päivän kuluessa ilmoittamisesta perusteltua vastustuskirjelmää jäsenehdokkaasta, tämä tulee klubin jäseneksi liittymismaksun maksettuaan. Jos hallitukselle on saapunut vastustuskirjelmä, hallituksen tulee käsitellä asia ja tarvittaessa äänestää siitä. Jos jäsenhakemus hallituksen uudessa käsittelyssä hyväksytään katsotaan ehdokkaan tuleen hyväksytyksi klubin jäseneksi säädetyn liittymismaksun maksettuaan.
Valinnan jälkeen presidentin tulee huolehtia siitä, että uusi jäsen perehdytetään Rotaryyn ja klubin toimintaan. Klubin 2. sihteerin tulee laatia uudelle jäsenelle jäsenkortti ja ilmoittaa hänet Suomen Rotarytoimistolle.
Jäsenyyden päättäminen
Aktiivijäsenen jäsenyys voidaan päättää jos siihen on painavat syyt.
Painavat syyt on mainittu Rotaryklubin järjestysmuodon Artiklassa 11, kohdat 2-5.Päätöksen jäsenyyden päättämisestä tekee klubin hallitus 2/3 enemmistöllä, hallituksen kokouksessa joka on varta vasten jäsenyyden päättämistä koskevan asian käsittelyä varten kutsuttu koolle.
Ennen jäsenyyden päättämispäätöstä on jäsenelle, jota jäsenyyden päättäminen uhkaa, vähintään 10 päivää ennen asian käsittelyä, toimitettava ilmoitus asiasta ja hänellä on mahdollisuus antaa kirjallinen vastine ennen asian käsittelyä. Ilmoitus on toimitettava jäsenelle joko henkilökohtaisesti tai kirjatulla kirjeellä jäsenen viimeksi tunnettuun osoitteeseen.
Jos jäsen on tyytymätön hallituksen päätöksen jäsen voi, joko vedota klubiin, pyytää asian käsittelyä välittäjien kautta tai varsinaista välimiesmenettelyä. Näistä menettelystä on määräykset Rotaryklubin Järjestysmuodon Artiklassa 11, kohdat 6 ja 7.
Jäsen voi milloin vain, suoritettuaan kaikki maksunsa klubille, päättää jäsenyytensä tekemällä siitä kirjallisen ilmoituksen hallitukselle.

6 § Jäsenten osallistuminen klubin kokouksiin

Jäsenen tulee osallistua klubin kokouksiin Rotaryn säännöstöjen mukaisesti. Hallitus voi kirjallisesta anomuksesta, jossa on esitetty päteviä ja riittäviä syitä, vapauttaa jäsenen tästä velvollisuudesta määräajaksi.

Kokoukset
7 § Viikkokokoukset

Klubi viikkokokoukset pidetään hallituksen laatiman ohjelman mukaisesti. Klubin säännölliset viikkokokoukset pidetään klubin päättämänä ajankohtana klubin päättämässä paikassa. Vakioajan tai -paikan muutoksesta päätetään klubin kokouksessa. Muutosehdotuksesta on ilmoitettava jäsenille kirjallisesti vähintään kymmenen päivää ennen kokousta. Muuttamista koskevan päätöksen pätevyyden edellytyksenä on lisäksi, että kokouksessa on läsnä vähintään 1/3 osa jäsenistä ja, että näistä vähintään 2/3 on kannattanut muutosta.

8 § Vaalikokous

Kaikissa klubin kokouksissa äänestykset ovat avoimia, paitsi milloin suoritetaan henkilövalintoja jolloin on käytettävä lippuäänestystä jos joku sitä vaatii.
Klubin vaalikokous pidetään kunkin vuoden marras-joulukuussa hallituksen laatiman kokousohjelman mukaisesti. Vaalikokouksessa
- vahvistetaan, että toimessa olevasta hallituksesta tuleva presidentti toimii presidenttinä ja presidentti entisenä presidenttinä seuraavan toimintavuoden hallituksessa;
valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi
1. tuleva presidentti ja varapresidentti,
2. muut hallituksen jäsenet ja
3. kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja ja<
vahvistetaan tarvittaessa komiteoiden asettaminen.
Kokous on päätösvaltainen kun vähintään 1/3 klubin aktiivijäsenistä on läsnä.

9 § Sääntömääräinen vuosikokous
Klubin sääntömääräinen vuosikokous pidetään kunkin vuoden elo - lokakuussa hallituksen laatiman ohjelman mukaisesti.
Sääntömääräisessä vuosikokouksessa
1. edellinen presidentti esittää hallituksen toimintakertomuksen sekä tuloslaskelman ja taseen edelliseltä toimintavuodelta;
2. esitetään tilintarkastuskertomus;
3. päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
4. päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille;
5. presidentti esittää kuluvan toimintavuoden tulo- ja menoarvioehdotuksen;
6. päätetään kuluvan toimintavuoden liittymismaksu, jäsenmaksu ja mahdollisesti muut jäseniltä perittävät maksut sekä
7. hyväksytään kuluvalle toimintavuodelle tulo- ja menoarvio muilta osin.
Kokous on päätösvaltainen kun vähintään 1/3 klubin aktiivijäsenistä on läsnä.

10 § Ohjelmasta poikkeava vaalikokous tai vuosikokous
Hallitus voi muuttaa vaali- tai vuosikokouksen ajankohtaa, jos ne on tarpeen pitää kokousohjelmasta poikkeavasti. Kokouskutsu on tällöin toimitettava jäsenille kirjallisesti vähintään kymmenen päivää ennen kokousta. Sääntömääräiset kokoukset on kuitenkin pidettävä säännöissä määrättynä aikana. Päätösvaltain kokous on silloin kun 1/3 klubin aktiivijäsenistä on läsnä.

11 § Muut jäsenten päätösvaltaa käyttävät kokoukset
Hallitus voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen jäsenten päättävän tai neuvoa antavan kokouksen. Hallituksen on kutsuttava kokous koolle, jos vähintään yksi viidesosa jäsenistä sitä vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Kokouskutsu, jossa on ilmoitettava myös käsiteltävä asia, on tällöin toimitettava jäsenille kirjallisesti vähintään kymmenen päivää ennen kokousta. Kokous on päätösvaltainen kun läsnä on vähintään 1/3 jäsenistä.

12 § Kokousten puheenjohtaja ja pöytäkirja
Klubin kokousten puheenjohtajana toimii presidentti tai tämän estyneenä ollessa varapresidentti tai tuleva presidentti tässä järjestyksessä.
Edellä 8-10 §:ssä todetuissa kokouksissa
- sihteerinä toimii 1. sihteeri, joka laatii kokouksesta päätöspöytäkirjan, sekä
- valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
- Hallitus

13 § Hallitus
Klubin asioita hoitaa hallitus.
Hallitukseen kuuluu
presidentti,
tuleva presidentti, joka toimii myös varapresidenttinä,
edellinen presidentti,
1. sihteeri,
2. sihteeri,
klubimestari,
rahastonhoitaja,
nuorisovaihtoasiamies ja
enintään kolme muuta jäsentä.

14 § Hallituksen jäsenten tehtävät
Presidentti
Presidentti toimii puheenjohtajana klubin ja hallituksen kokouksissa sekä hoitaa muut tehtävät, jotka tavallisesti kuuluvat yhdistyksen puheenjohtajalle.
Hallituksen muut jäsenet
Hallituksen muiden jäsenten tulee hoitaa presidentin tai hallituksen heidän suoritettavikseen antamat tehtävät.
Hallitus voi muuttaa ja täsmentää hallituksen jäsenten välistä tehtävänjakoa.

15 § Hallituksen jäsenten valinta
Hallituksen jäsenet valitaan vaalikokouksessa seuraavaksi toimintavuodeksi. Vaalikokouksessa vahvistetaan, että toimessa olevasta hallituksesta tuleva presidentti toimii presidenttinä ja presidentti entisenä presidenttinä seuraavan toimintavuoden hallituksessa, ja valitaan muut hallituksen jäsenet.
Esityksen seuraavan toimintavuoden tulevan presidentin ja varapresidentin valinnasta tekee vaalikomitea, jonka muodostavat entiset presidentit.Vaalikomitea kokoontuu entisen presidentin kutsusta viimeistään kaksi viikkoa ennen vaalikokousta.
Esityksen muiden hallituksen jäsenten valinnasta tekee tuleva presidentti.
Myös vaalikokouksessa läsnä olevat jäsenet voivat tehdä valintaesityksiä. Jos johonkin tehtävään on esitetään useampia henkilöitä, suoritetaan valinnasta suljettu äänestys. Valituksi tulee eniten ääniä saanut. Äänten mennessä tasan valinta ratkaistaan arvalla.

16 § Hallituksen täydentäminen
Avoimeksi tulleen hallituksen jäsenen paikan täyttämisestä päättävät muut hallituksen jäsenet. Jos uuden hallituksen jäsenen paikka tulee avoimeksi ennen kuin hänen toimikautensa on alkanut, päättävät uuden hallituksen muut jäsenet paikan täyttämisestä.

17 § Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontuu presidentin asianmukaisesta kutsusta niin usein kuin klubin asioiden hoito sitä vaatii. Presidentin on kutsuttava hallitus koolle myös, jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii nimeämäänsä asiaa varten.
Hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos läsnä on hallituksen jäsenten enemmistö. Kokouksista laaditaan päätöspöytäkirja.

Komiteat
18 § Vakinaiset komiteat

Rotaryn neljä palveluväylää - klubipalvelu, ammattipalvelu, yhteiskuntapalvelu ja kansainvälinen palvelu - muodostavat klubin toiminnan rungon.
Presidentin tulee tarvittaessa asettaa näitä palveluväyliä johtavat vakituiset komiteat. Asettamispäätös vahvistetaan vaalikokouksessa tai hallituksessa.
Ellei komitea ole saanut hallitukselta erityisvaltuuksia, sen ei tule ryhtyä päätöstensä toimeenpanoon ennen kuin komitean ehdotus on tullut hallituksessa hyväksytyksi.

19 § Muut komiteat
Presidentti voi asettaa tarpeellisiksi katsomansa komiteat, työryhmät ja asiamiehet hoitamaan niille annettuja tehtäviä. Asettamispäätös ja toimikausi vahvistetaan vaalikokouksessa tai hallituksessa.

Raha-asiat
20 § Liittymis- ja vuosimaksu

Liittymis- ja vuosimaksusta päätetään klubin sääntömääräisessä vuosikokouksessa. Vuosimaksu peritään kahdessa yhtä suuressa erässä niiltä jäseniltä, jotka ovat jäseniä kyseisen puolivuotiskauden alkaessa, ellei kokous muuta päätä.

21 § Klubin raha-asioiden hoito

Rahastonhoitajan on pidettävä kaikki klubin varat talletettuina hallituksen määräämillä tileillä.
Hallituksen tulee kunkin toimintavuoden alussa laatia ja esittää vuosikokouksen hyväksyttäväksi tulo- ja menoarvio alkanutta vuotta varten. Sen jälkeen kun arvio on hyväksytty, on eri tarkoituksiin käytettävät menoerät pysytettävä mahdollisuuksien mukaan arvion puitteissa, mikäli hallitus ei toisin määrää.

Sääntöjen muuttaminen
22 § Sääntöjen muuttaminen

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia klubin varsinaisessa kokouksessa, jossa on läsnä yli puolet klubin jäsenistä, jos 2/3 läsnä olevista hyväksyy muutokset. Kokouksesta ja muutosehdotuksesta on postitettava tiedotus jokaiselle jäsenelle vähintään 10 päivää ennen kokousta. Näihin sääntöihin ei voida tehdä mitään muutosta tai lisäystä, joka on ristiriidassa Klubin järjestysmuodon tai Rotary Internationalin järjestysmuodon tai sääntöjen kanssa.